Back

AK-47

sativa dominant hybrid

Strawberry Haze

indica dominant hybrid

Strawberry Kush

sativa dominant hybrid